O projekte:

Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní sa v roku 2022 stalo v rámci projektu Učitelia pre 21. storočie partnerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň Regionálnym centrom podpory učiteľov pre okresy Michalovce a Sobrance (RCPU) .

Cieľmi tohto projektu sú:

 1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania.
 2. Podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.
 3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Ďalšie informácie nájdete na:

https://www.minedu.sk/regionalne-centra-podpory-ucitelov/

Komu sú určené služby RCPU?

RCPU aktuálne poskytujú svoje služby bezodplatne výlučne základným školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení, ktoré poskytujú vzdelávanie v prevažnej miere financované štátom (školné platené rodičmi alebo iné komerčné príjmy školy nesmú presiahnuť 50 % objemu celkových ročných nákladov).

Čo môže RCPU učiteľom a školám ponúknuť:

 • • mentoring (pedagogickým i vedúcim pedagogickým zamestnancom)
 • • vzdelávanie formou:
  • - workshopy (poldňové i celodenné)
  • - vzdelávanie
  • - facilitácia učiacej sa skupiny
  • - diskusie
  • - prednášky
 • • vytváranie partnerstiev s partnermi v regióne

O mentoringu:

Jeho cieľom je pomôcť učiteľovi, aby sa mu učilo lepšie a ľahšie a žiaci na hodinách boli spokojní a vnútorne motivovaní.

To môže dosiahnuť mentorovaný spolu so svojím mentorom formou:

 • - individuálne poradenstvo a sprevádzanie profesijným rastom
 • - návšteva vyučovacích hodín s cieľom zvýšenia kvality výchovno - vzdelávacieho procesu
 • - poskytovanie spätnej väzby k pozorovaným edukačným postupom
 • - podpora pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov
 • - poskytovať poradenstvo v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia)

Čo vás čaká, ak sa prihlásite do mentoringu?

Pokiaľ sa prihlásite do mentoringu, bude vám následne pridelený jeden z našich mentorov, prípadne môžete o niekoho požiadať.

Mentor sa s vami spojí a na prvom stretnutí preberiete spoločne vaše očakávania, otázky i to, čo bude mentor potrebovať od vás.

Pokiaľ sa nedohodnete inak, začne navštevovať vopred dohodnuté vyučovacie hodiny, ktoré potom vo vyhradenom čase spoločne rozoberiete.

Návštevy hodín sú predbežne plánované, v prípade, že učiteľ potrebuje aj akýkoľvek mimoriadny rozhovor, mentor mu ho poskytne.

Čo vás v žiadnom prípade nečaká?

Mentor nenavštevuje vaše hodiny za účelom kontroly vašej práce. Jeho cieľom nie je vašu prácu hodnotiť a súdiť, ale odhaľovať váš potenciál, ktorý si niekedy ani sami neuvedomujeme. To, čo mentor na vašich hodinách uvidí ako i vaše rozhovory je zo strany mentora prísne súkromné! Nikto z vašej školy nebude o nich informovaný. Mentor Vám nedá odpoveď na všetko, bude ale spoločne s vami hľadať riešenia šité Vám na mieru.

Čo získate?

Veríme, že pri dobrej spolupráci vás bude čakať väčšie poznanie vlastných silných stránok, zvýšenie profesionálnej sebadôvery, ale najmä radosti z práce. Chceme vás naučiť nebáť sa skúšať nové veci, ale i zlyhávať, lebo aj chyby nám pomáhajú rásť. Chceme, aby ste z hodín odchádzali spokojný a nie zbytočne vyčerpaný.

Čo naopak potrebujete dať?

Svoj čas, dôveru k vášmu mentorovi a ochotu spoločne premýšľať.

Predstavujeme Vám členov mentorského tímu:

V prípade záujmu o spoluprácu s mentorom môžete kontaktovať priamo vybraného mentora alebo vyplňte tento formulár.

V prípade ďalších otázok súvisiacich s činnosťou RCPU a našich aktivít nás môžete kontaktovať aj emailom na: centrumtilia@centrumtilia.sk

Ak by ste mali záujem stať sa mentorom a členom nášho tímu (info) – vyplňte prosím tento formulár.

Programy, ktoré ponúkame:

 • Ponúkané témy:
  • Personalizácia vyučovania a inkluzíve vzdelávanie
  • Digitalizácia
  • Šikanovanie
  • Koučing a mentoring
  • Stratégie
  • Hodnotenie
  • Tvorba školských vzdelávacích programov (Kurikulárna reforma)

Programy:

Nazov programu: Rozvoj životných zručností ako predmet

Anotácia k programu: Vyučovací predmet Rozvoj životných zručností je predmet s výrazným motivačným dopadom do celého budúceho života žiakov. Ako rozvíjať životné zručnosti v predmete, ale aj mimo neho. Skúsenosti bude s Vami zdieľať autorka učebných osnov predmetu, ktorá pracuje s metodikou rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií /životných zručností/, dlhé roky.

Forma a časová dotácia: diskusia / 4 hodiny prezenčne/online

Garant za RCPU: Mgr. Marta Paligová

Nazov programu: Personalizácia vyučovania v inkluzívnom vzdelávaní I

Anotácia k programu: Plánovanie a inovovanie výchovno - vzdelávacej činnosti v heterogénnom kolektíve v súlade so základnými piliermi inkluzívneho vzdelávania. Realizácia a hodnotenie aktivít na tvorbu a podporu inkluzívnej kultúry. Reflektovanie realizovanej činnosti v súlade s tvorbou inkluzívnej kultúry.

Forma a časová dotácia: workshop 10 hodín ( 8 prezenčne / 2 dištančne)

Garant za RCPU: Mgr. Monika Tomovčíková, MBA

Nazov programu: Personalizácia vyučovania v inkluzívnom vzdelávaní II

Anotácia k programu: Plánovanie, projektovanie, inovovanie a realizácia výchovno - vzdelávacej činnosti v súlade so základnými piliermi inkluzívneho vzdelávania. Hodnotenie výsledkov proinkluzívnych aktivít vo väzbe na index inklúzie.

Forma a časová dotácia: workshop 20 hodín (14 prezenčne / 6 dištančne)

Garant za RCPU: Mgr. Monika Tomovčíková, MBA

Nazov programu: Digitalizácia I

Anotácia k programu: Zvládnutie procesu digitálnej transformácie vzdelávania v školách. Využívanie digitálnych nástrojov pri vedení školskej agendy. Vytváranie nových edukačných materiálov a ich efektívne využívanie.

Forma a časová dotácia: workshop / 10 hodín (8 hodín prezenčne / 2 dištančne)

Garant za RCPU: Mgr. Eleonóra Baloghová

Nazov programu: Digitalizácia II

Anotácia k programu: Zvládnutie procesu digitálnej transformácie vzdelávania v školách. Využívanie digitálnych nástrojov pri vedení digitálnej školskej agendy - digitálna aktovka, digitálna trieda, dištančné vzdelávanie. Vytváranie nových edukačných materiálov a ich efektívne využívanie.

Forma a časová dotácia: workshop / 20 hodín (14 prezenčne / 6 dištančne)

Garant za RCPU: Mgr. Eleonóra Baloghová

Nazov programu: Tvorba školského vzdelávacieho programu I

Anotácia k programu: Zameranie školy a stratégia so zohľadnením potrieb a možnosti žiakov, pedagogického zboru. Školský vzdelávací program ako výpoveď školy o predstave kvality vzdelávania. Voliteľné hodiny a vlastný učebný plán. Využitie hodín, ktoré má škola k dispozícii. Vypracovanie obsahu a výkonového štandardu.

Forma a časová dotácia: workshop /10 hodín (8 hodín prezenčne/2 dištančne)

Garant za RCPU: Mgr. Monika Tomovčíková, MBA

Nazov programu: Tvorba školského vzdelávacieho programu II

Anotácia k programu: Zameranie školy a stratégia so zohľadnením potrieb a možnosti žiakov, pedagogického zboru. Školský vzdelávací program ako výpoveď školy o predstave kvality vzdelávania. Voliteľné hodiny a vlastný učebný plán. Viacero školských učebných plánov, v prípade, že má triedy s rôznym zameraním. Využitie hodín, ktoré má škola k dispozícii. Vypracovanie obsahu a výkonového štandardu. Redukcia učebných výkonov. Spôsob realizácie prierezových tém.

Forma a časová dotácia: workshop / 20 hodín prezenčne

Garant za RCPU: Mgr. Monika Tomovčíková, MBA

Nazov programu: Šikanovanie v škole

Anotácia k programu: Budeme hovoriť nielen o signáloch začínajúcej šikany, ale aj o klíme školy, ktorá podporuje vznik šikanovania alebo mu bráni. Ako vyhľadávať, manažovať riziká, diverzifikovať kanály pomoci a ďalšie prvky preventívnej práce. Nastavenie efektívnej stratégie v boji proti násiliu v škole vo všetkých jeho podobách.

Forma a časová dotácia: prednáška / 4 hodiny prezenčne/online

Garant za RCPU: PhDr. Agnesa Kondásová

Nazov programu: Spojité - nespojité písmo

Anotácia k programu: Comenia Script má svojich zástancov, ktorí tvrdia, že spojité písmo nemá v dnešnej dobe opodstatnenosť. Kritici zase zvyčajne argumentujú tým, že učenie sa spojitému písmu celkom prirodzene rozvíja detskú jemnú motoriku. Diskusia, ktorá tak ľahko neskončí.

Forma a časová dotácia: diskusia / 4 hodiny prezenčne/online

Garant za RCPU: Mgr. Marta Paligová

Nazov programu: Čitateľská kaviareň

Anotácia k programu: Ako zriadiť triednu knižnicu. Zapojenie žiakov do organizácie triednej Čítajúci učiteľ. Začínajúci čitateľ, pokročilý čitateľ, odradený čitateľ.

Forma a časová dotácia: diskusia / 4 hodiny prezenčne/online

Garant za RCPU: Mgr. Marta Paligová

Nazov programu: Prepojenie mentoringu a koučingu

Anotácia k programu: Možnosti využívania koučingu ako možného spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ, riešenia problémov, konfliktných situácií, stanovovanie cieľov a vízií a pod. Vyžívanie techník koučingu ako bilančný kruh, priamka, vizualizácia a i, pri riešení problémov, vo vzdelávacom procese a ako podpora profesijného rastu PZ a OZ.

Forma a časová dotácia: diskusia / 4 hodiny prezenčne/online

Garant za RCPU: Mgr. Anna Byrová

Nazov programu: Tvorivé písanie nielen na hodinách slovenského jazyka

Anotácia k programu: Súbor aktivít, ktoré motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom tvorivým spôsobom. Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania. Ako zapojiť do aktivity celú osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu predstavivosť i obrazotvornosť. Škála stratégií, techník, postupov a metód, ktoré usmerňovaním a stimulovaním pisateľskej skúsenosti privádzajú žiaka nielen k sebareflexii, ale aj k tvorivému vyjadreniu vlastných názorov a postojov.

Forma a časová dotácia: workshop / 4 hodiny prezenčne

Garant za RCPU: Mgr. Monika Tomovčíková, MBA

Nazov programu: Matematika tak i tak

Anotácia k programu: Ako na rozvíjanie matematických predstáv v rámci skvalitňovania matematických kompetencií a kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť v podmienkach základných škôl i školských zariadení.

Forma a časová dotácia: diskusia / 4 hodiny prezenčne/online

Garant za RCPU: Mgr. Marta Paligová

Nazov programu: Horieť a nevyhorieť

Anotácia k programu: Predstavenie techniky a možnosti riadenia času, určovanie si priorít, hľadanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Otázky sebareflexie, psychohygieny a zvládaniu záťažových situácií, s dôrazom na individualitu a jedinečnosť účastníkov.

Forma a časová dotácia: diskusia / 4 hodiny prezenčne/online

Garant za RCPU: PaedDr. Mária Semjanová

Kontaktné údaje RCPU:

Adresa: Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Michalovce a Sobrance
Štefana Kukuru 1102/12
071 01 Michalovce
Email: centrumtilia@centrumtilia.sk
Riaditeľka RCPU: Mgr. Monika Tomovčíková, mobil: 0915 040 331 / email: monika.tomovcikova@centrumtilia.sk

Navštívte nás