O projekte:

Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní sa v roku 2022 stalo v rámci projektu Učitelia pre 21. storočie partnerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň Regionálnym centrom podpory učiteľov pre okresy Michalovce a Sobrance (RCPU) , v roku 2023 začíname v okrese Sabinov.

Cieľmi tohto projektu sú:

 1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania.
 2. Podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.
 3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Ďalšie informácie nájdete na:

https://www.minedu.sk/regionalne-centra-podpory-ucitelov/

Komu sú určené služby RCPU?

RCPU aktuálne poskytujú svoje služby bezodplatne výlučne základným školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení, ktoré poskytujú vzdelávanie v prevažnej miere financované štátom (školné platené rodičmi alebo iné komerčné príjmy školy nesmú presiahnuť 50 % objemu celkových ročných nákladov).

Čo môže RCPU učiteľom a školám ponúknuť:

 • • mentoring (pedagogickým i vedúcim pedagogickým zamestnancom)
 • • vzdelávanie formou:
  • - workshopy (poldňové i celodenné)
  • - vzdelávanie
  • - facilitácia učiacej sa skupiny
  • - diskusie
  • - prednášky
 • • vytváranie partnerstiev s partnermi v regióne

O mentoringu:

Jeho cieľom je pomôcť učiteľovi, aby sa mu učilo lepšie a ľahšie a žiaci na hodinách boli spokojní a vnútorne motivovaní.

To môže dosiahnuť mentorovaný spolu so svojím mentorom formou:

 • - individuálne poradenstvo a sprevádzanie profesijným rastom
 • - návšteva vyučovacích hodín s cieľom zvýšenia kvality výchovno - vzdelávacieho procesu
 • - poskytovanie spätnej väzby k pozorovaným edukačným postupom
 • - podpora pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov
 • - poskytovať poradenstvo v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia)

Čo vás čaká, ak sa prihlásite do mentoringu?

Pokiaľ sa prihlásite do mentoringu, bude vám následne pridelený jeden z našich mentorov, prípadne môžete o niekoho požiadať.

Mentor sa s vami spojí a na prvom stretnutí preberiete spoločne vaše očakávania, otázky i to, čo bude mentor potrebovať od vás.

Pokiaľ sa nedohodnete inak, začne navštevovať vopred dohodnuté vyučovacie hodiny, ktoré potom vo vyhradenom čase spoločne rozoberiete.

Návštevy hodín sú predbežne plánované, v prípade, že učiteľ potrebuje aj akýkoľvek mimoriadny rozhovor, mentor mu ho poskytne.

Čo vás v žiadnom prípade nečaká?

Mentor nenavštevuje vaše hodiny za účelom kontroly vašej práce. Jeho cieľom nie je vašu prácu hodnotiť a súdiť, ale odhaľovať váš potenciál, ktorý si niekedy ani sami neuvedomujeme. To, čo mentor na vašich hodinách uvidí ako i vaše rozhovory je zo strany mentora prísne súkromné! Nikto z vašej školy nebude o nich informovaný. Mentor Vám nedá odpoveď na všetko, bude ale spoločne s vami hľadať riešenia šité Vám na mieru.

Čo získate?

Veríme, že pri dobrej spolupráci vás bude čakať väčšie poznanie vlastných silných stránok, zvýšenie profesionálnej sebadôvery, ale najmä radosti z práce. Chceme vás naučiť nebáť sa skúšať nové veci, ale i zlyhávať, lebo aj chyby nám pomáhajú rásť. Chceme, aby ste z hodín odchádzali spokojný a nie zbytočne vyčerpaný.

Čo naopak potrebujete dať?

Svoj čas, dôveru k vášmu mentorovi a ochotu spoločne premýšľať.

Predstavujeme Vám členov mentorského tímu:

V prípade záujmu o spoluprácu s mentorom môžete kontaktovať priamo vybraného mentora alebo vyplňte tento formulár.

V prípade ďalších otázok súvisiacich s činnosťou RCPU a našich aktivít nás môžete kontaktovať aj emailom na: centrumtilia@centrumtilia.sk

Ak by ste mali záujem stať sa mentorom a členom nášho tímu (info) – vyplňte prosím tento formulár.

Kontaktné údaje RCPU:

Adresa: Regionálne centrum podpory učiteľov pre okres Sabinov
J.A. Komenského 13
083 01 Sabinov
Email: centrumtilia@centrumtilia.sk
Riaditeľka RCPU: PaedDr. Juliana Perečinská, mobil: 0905 829 357 / email: juliana.perecinska@centrumtilia.sk

Navštívte nás